Algemene voorwaarden Aarnoudse B.V. / Magazijnwagens.nl

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder in de linker kolom genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

Aarnoudse: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N. Aarnoudse B.V., gevestigd te Barendrecht;

Afnemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon jegens wie Aarnoudse zich heeft verbonden tot, of met wie Aarnoudse in onderhandeling is over, de verkoop en levering van zaken, het leveren van diensten dan wel het verrichten van enige andere prestatie;

Partijen: Aarnoudse en Afnemer.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten van Aarnoudse geschieden uitsluitend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. 

2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, prijscourant, orderbevestiging, pakbon of factuur.

2.3 Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

2.4 De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 2.6 Ingeval op enige bepaling in de overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.

 2.7 Indien Aarnoudse in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Aarnoudse het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 3: Aanbiedingen

 3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Aarnoudse zijn geheel vrijblijvend, ongeacht of deze mondeling dan wel schriftelijk zijn gedaan.

 3.2 Alle bij een aanbieding e.d. verstrekte inlichtingen en/of specificaties inzake hoeveelheden, maten, gewichten, inhoud e.d. gelden steeds bij benadering en zijn voor Aarnoudse slechts bindend, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

 3.3 Het in lid 2 bepaalde geldt ook voor getoonde c.q. verstrekte monsters, (proef)modellen of voorbeelden. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, (proef)model of voorbeeld afwijken, tenzij Aarnoudse uitdrukkelijk schriftelijk aan Afnemer meedeelt dat de levering conform het monster, (proef)model 
 of voorbeeld zal plaatsvinden.
 
 3.4 Indien de aanbieding van Aarnoudse niet binnen 30 dagen wordt aanvaard, is Afnemer gehouden de offerte met alle daarbij behorende berekeningen e.d. op eerste verzoek van Aarnoudse franco te retourneren. Artikel 5.3, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

 
 3.5 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Aarnoudse het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij Afnemer in rekening te brengen.
 
 Artikel 4: Overeenkomsten

 4.1 Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat Aarnoudse een opdracht van Afnemer schriftelijk bevestigt c.q. op het moment dat Aarnoudse een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
 
 4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Aarnoudse slechts, indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 
 4.3 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden dan wel vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Aarnoudse binden Aarnoudse niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van Aarnoudse zijn bevestigd.
 
 4.4 Indien Aarnoudse met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.
 
 4.5 Aarnoudse behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst. Aarnoudse is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met Afnemer eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens Afnemer te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Aarnoudse niet aansprakelijk.
 
 Artikel 5: Intellectuele en industriële eigendom

 5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Aarnoudse alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, geleverde producten enz.
 
 5.2 Alle aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen, programmatuur enz. blijven eigendom van Aarnoudse, ongeacht of Afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De hier bedoelde zaken en documenten mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Aarnoudse niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt. In geval van overtreding van deze bepaling verbeurt Afnemer aan Aarnoudse een boete van EUR 10.000,-- per overtreding en van EUR 1.000,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten die Aarnoudse geldend kan maken.
 
 5.3 Afnemer is gehouden de in lid 2 genoemde zaken en documenten op eerste verzoek aan Aarnoudse te retourneren. In geval van overtreding van deze bepaling verbeurt Afnemer aan Aarnoudse een boete van EUR 2.500,-- per overtreding en van EUR 250,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten die Aarnoudse geldend kan maken.
 
 Artikel 6: Prijzen

 6.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding.
 Aarnoudse behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop zij in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals verhoging van materiaalprijzen, vracht- en vervoerstarieven, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerrechten en omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen.
 
 6.2 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van Afnemer.
 
 6.3 De prijzen gelden voor levering af fabriek (“ex works”, conform de Incoterms 2000) en zijn exclusief BTW. Eventuele transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
 6.4 Kortingen en provisies worden niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.
 
 Artikel 7: Betaling

 7.1 Voor elke overeenkomst geldt de algemene conditie: betaling netto contant. 
 Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeen-gekomen.
 Wanneer Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel wanneer Aarnoudse redenen heeft om te twijfelen aan de stipte nakoming door Afnemer van diens verplichtingen, zijn alle vorderingen van Aarnoudse direct opeisbaar.
 
 7.2 Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Aarnoudse of op een door Aarnoudse aan te wijzen rekening, zonder korting of verrekening, uit welken hoofde dan ook. Betaling anders dan in geld is toegestaan, indien Afnemer hierom verzoekt en Aarnoudse hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat.
 
 7.3 Betalingen dienen te worden voldaan in euro’s, tenzij Partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat Afnemer zijn schuld in een andere valuta zal voldoen.
 
 7.4 Betalingen van Afnemer strekken steeds primair tot voldoening van de door hem verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.
 
 7.5 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

7.6 Gedurende de periode van zijn verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
 Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 7.7 Bij buitengerechtelijke invordering is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Aarnoudse gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 
- 15% over de eerste EUR 5.000,- (met een minimum van EUR 125,-)
- 10% over het meerdere tot EUR 10.000,-
- 8% over het meerdere tot EUR 20.000,-
- 5% over het meerdere tot EUR 60.000,-
- 3% over het meerdere boven EUR 60.000,-.
 
 7.8 Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft Afnemer de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 
 7.9 Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, is Aarnoudse gerechtigd haar prestaties op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.
 
 In dat laatste geval is Afnemer verplicht om Aarnoudse 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte verkoopkosten en de winstderving.
B
ovendien is Afnemer gehouden alle andere kosten, door Aarnoudse gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Aarnoudse geleden schade te vergoeden.

Artikel 8: Aanbetaling en zekerheidstelling

8.1 Aarnoudse is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen.

 8.2 Aarnoudse is steeds gerechtigd, alvorens te leveren/presteren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van Afnemer te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. 
 Afnemer is verplicht de verlangde zekerheid binnen acht dagen te stellen.

 Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Aarnoudse behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Aarnoudse in het kader van deze koopovereenkomsten voor rekening en voor risico van Afnemer werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat Afnemer ook deze vorderingen van Aarnoudse geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Aarnoudse tegen Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Aarnoudse.

 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 3.

 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Aarnoudse bevinden, behoudt Aarnoudse zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die Aarnoudse dan uit welken hoofde dan ook nog tegen Afnemer mocht hebben.
 
 9.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Aarnoudse te bewaren. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Aarnoudse op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Aarnoudse te kennen geeft dit te wensen, door Afnemer aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Aarnoudse tegen Afnemer.

 Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Aarnoudse tekortschiet of Aarnoudse goede grond geeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Aarnoudse gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 
 9.3 Het is Afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is Afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.
 Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aarnoudse. Afnemer verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Aarnoudse de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen Afnemer.
 
 Artikel 10: Retentierecht en pandrecht

 10.1 Aarnoudse is, tot het moment dat Afnemer al zijn betalingsverplichtingen jegens haar integraal is nagekomen, jegens een ieder gerechtigd om voor rekening en risico van Afnemer zaken, documenten en gelden terug te houden.
 
 10.2 Alle zaken, documenten en gelden die Aarnoudse uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van Afnemer heeft of zal krijgen.
 
 10.3 Aarnoudse kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen Afnemer nog 
 verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 
 10.4 Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.
 
 Artikel 11: Levertijd, levering
 
 11.1 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Aarnoudse er van uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. Als er een wijziging optreedt in deze omstandigheden, kan Aarnoudse de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder de nieuwe omstandigheden uit te voeren.
 In geval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als de (meer)werkzaamheden niet in de planning van Aarnoudse kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 
 11.2 De door Aarnoudse opgegeven levertijden nemen een aanvang zodra over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Aarnoudse, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
 
 11.3 De levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Overschrijding van deze levertijden geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting van zijn verplichtingen dan wel ontbinding van de overeenkomst.
 
 11.4 De door Aarnoudse verkochte zaken worden geleverd af fabriek (“ex works”, conform de Incoterms 2000).
 Het risico gaat over op Afnemer op het moment dat Aarnoudse de zaken in de fabrieken en/of magazijnen en/of loodsen waarin deze zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden aan Afnemer ter beschikking stelt. Deze regeling geldt ook ingeval Aarnoudse de zaken monteert en/of installeert.
 Het risico van opslag, laden, transport en lossen is steeds voor Afnemer, ook indien Partijen in afwijking van de hoofdregel een franco levering zijn overeengekomen. Aarnoudse is niet gehouden de verkochte zaken voor de duur van het transport te verzekeren. De keuze van het transportmiddel en de route is steeds aan Aarnoudse.
 
 11.5 Aarnoudse is bevoegd, doch nimmer verplicht, de verkochte zaken in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 11.6 Het recht op levering dat voor Afnemer uit een overeenkomst voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Aarnoudse.
 
 11.7 Afnemer is verplicht om de gekochte zaken binnen 24 uur nadat deze te zijner beschikking zijn gesteld, af tenemen. 
 
 Na het verstrijken van deze termijn heeft Aarnoudse, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, het recht de order te annuleren, in welk geval Afnemer zich verplicht om Aarnoudse 25% van de overeengekomen verkoopprijs te betalen als vergoeding voor de gemaakte verkoopkosten en de winstderving. Afnemer is bovendien gehouden alle overige kosten van Aarnoudse, gemaakt ter voorbereiding van de levering, alsmede alle overige door Aarnoudse geleden schade, opslagkosten daaronder begrepen, te vergoeden.
 
 11.8 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken geldt voor leveringen "op zicht":
- dat Partijen geacht worden een perfecte en onvoorwaardelijke koopovereenkomst gesloten te hebben, als 
  Afnemer het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst terugstuurt;
- dat de transportkosten van de (terug)zending voor rekening van Afnemer zijn;
- dat het (transport)risico voor Afnemer is zoals in lid 4 is omschreven.
 
 11.9 Emballage wordt door Aarnoudse tegen kostprijs in rekening gebracht en niet teruggenomen.
 
 Artikel 12: Reclame
 
 12.1 Afnemer dient het geleverde/gepresteerde onmiddellijk na de levering/de prestatie te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele reclames moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze reclames betrekking hebben, schriftelijk bij Aarnoudse worden ingediend en binnen 14 dagen na de leveringsdatum door Aarnoudse zijn ontvangen. Reclames die later worden ontvangen, zullen als garantieclaims worden behandeld (artikel 13) en kunnen derhalve niet inhouden dat de afgeleverde zaak/de verrichte prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na tijdige reclame aanhangig te zijn gemaakt.
 
 12.2 Reclame is niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kwaliteit, maat, gewicht, kleur, hoeveelheid e.d. Kleine afwijkingen die niet wezenlijk afbreuk doen aan het gebruik of het nut van het geleverde, gelden niet als tekortkomingen.
 
 12.3 Aarnoudse is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende reclames, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Aarnoudse, uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten in verband met een door hem ingediende reclame.
 
 12.4 Indien de reclame van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond is, zal Aarnoudse na overleg met Afnemer overgaan tot herstel of vervanging dan wel een redelijke prijsreductie toepassen.
 Gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met goedkeuring van Aarnoudse. Afnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 
 12.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aarnoudse mag het geleverde niet worden geretourneerd. Evenals verzendingen aan Afnemer geschieden retourzendingen aan Aarnoudse voor rekening en risico van Afnemer. Slaat Aarnoudse de geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid.
 
 Artikel 13: Garantie

 13.1 Aarnoudse levert zaken die door derden worden geproduceerd. Voor zover op deze zaken een fabrieksgarantie rust, zal Aarnoudse Afnemer behulpzaam zijn bij het geldend maken van zijn rechten onder de garantie. Aarnoudse neemt slechts zelfstandig een garantieverplichting op zich, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afnemer kan aan een garantie geen enkel recht ontlenen, indien hij niet tijdig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 
 13.2 Zowel de verzending van de voor garantie in aanmerking komende zaak aan Aarnoudse als de verzending van de gerepareerde zaak aan Afnemer geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
 
 13.3 Zaken of onderdelen daarvan die ingevolge het bepaalde in dit artikel worden vervangen, mag Aarnoudse zonder vergoeding tot zich nemen en worden eigendom van Aarnoudse.
 
 13.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die een gevolg zijn van:
- de niet-inachtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
- ander dan het voorziene normale gebruik;
- normale slijtage;
- plaatsing/montage/installatie/reparatie door Afnemer of derden;
- materialen of zaken die door Afnemer zijn aanbevolen, voorgeschreven of verstrekt.
 
 13.5 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige contractuele verplichting tegenover Aarnoudse, is Aarnoudse niet gehouden tot (het behulpzaam zijn bij het geldend maken van de rechten onder) enige garantie, hoe ook genaamd.
 
 Artikel 14: Aansprakelijkheid
 
14.1 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen zouden verzetten, geldt ter zake van aansprakelijkheid van Aarnoudse de onderstaande regeling.
 
 14.2 Behoudens opzet of grove schuld van haar zelf of van haar leidinggevende ondergeschikten is elke aansprakelijkheid van Aarnoudse voor door Afnemer of derden geleden schade uitgesloten.
 
 14.3 Aarnoudse is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen en zaken.
 
 14.4 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, en behoudens voor zover onder haar 
 aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van Aarnoudse beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde van de levering/prestatie die de vordering van 
 Afnemer en/of derden tot gevolg heeft gehad.
 
 14.5 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is Aarnoudse voor producten/zaken die zij van 
 derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Aarnoudse.
 
 14.6 In geen geval is Aarnoudse aansprakelijk indien Afnemer de schade niet uiterlijk 14 dagen nadat hij deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren, aan Aarnoudse heeft gemeld.
 
 14.7 Aarnoudse bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 
 Artikel 15: Vrijwaring

15.1 Afnemer dient Aarnoudse volledig te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Aarnoudse zou kunnen rusten met betrekking tot door Aarnoudse geleverde zaken of verrichte diensten.
 
 15.2 Afnemer dient Aarnoudse eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die Aarnoudse onder zich heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 
 Artikel 16: Overmacht

 16.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van Partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet meer van Aarnoudse kan worden verlangd.
 
 16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van (de leveranciers van) Aarnoudse, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. -gegevens, transportmoeilijkheden, epidemieën, brand, oorlog en oorlogsgevaar, terreuraanslagen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, heffingen, invoerrechten en contingenteringen, bedrijfsstoringen bij Aarnoudse c.q. bij haar leveranciers, stormschade en/of andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, alsmede wanprestatie ("toerekenbare niet-nakoming") door de leveranciers van Aarnoudse, waardoor Aarnoudse haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) kan nakomen.
 
 16.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Aarnoudse gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
 
 16.4 Aarnoudse is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
 
 16.5 Aarnoudse is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.
 
 Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 17.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 
 17.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door Partijen kan worden uitgesloten.
 
 17.3 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank (“procureurszaken”), worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de (voorzieningenrechter van de) rechtbank te Rotterdam, tenzij Aarnoudse er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van Afnemer of Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
 
Artikel 18: Retourvoorwaarden www.magazijnwagens.nl

18.1 Wanneer een product niet voldoet aan de verwachtingen en men wenst deze te retourneren, kan een retouraanvraag binnen uiterlijk 7 kalenderdagen worden in gediend via: info@aarnoudse.nl

18.2 In deze retouraanvraag dient de reden van retournering te worden vermeld.

18.3 Producten mogen geen gebruikerssporen of schade vertonen.

18.4 Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van retourzending.

18.5 Na acceptatie van de retouraanvraag ontvangt u van de verkoopafdeling een financieel voorstel welke u dient te accorderen.

18.6 Als richtlijn kan men aannemen dat de retourkosten zullen bedragen 20% van de verkoopprijs + EUR 70,00 Excl. BTW retourvrachtkosten per item, indien het artikel niet zelf geretourneerd wordt naar Barendrecht.

18.7 De retourtransportkosten zijn voor uw rekening. U kunt ook zelf het transport naar ons magazijn verzorgen.

18.8 Na ontvangst van uw akkoord worden per e-mail de retour bon en het adres-barcodelabel, welke u bij de retourlevering dient te voegen, toegezonden per email.

18.9 Een door een klant gemonteerd product dient weer gedemonteerd te worden, voor het verkrijgen van hetzelfde transportvolume.

18.10 Het te retourneren product moet worden verpakt in de originele verpakking.

18.11 voor de retourlevering dient het artikel in de oorspronkelijke verpakking, ongemonteerd te worden verpakt en dient het gestuurde adres-barcodelabel op een duidelijke zichtbare plek op de verpakking stevig te worden geplakt.

18.12 Na ontvangst van de retourzending wordt deze gecontroleerd en beoordeeld.

18.13 Indien de retourzending voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, zal een creditnota toegezonden worden onder aftrek van de bovengenoemde kosten.

18.14 Eventuele betaling van bovengenoemde creditnota vindt uitsluitend plaats via een bankoverschrijving   naar het rekeningnummer wat bij ons bekend is.


versie 13-03-20

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Menu

Zoeken

Filters